telefon face linkedin face g+
060/60-90-966
011/74-66-055

Legalizacija objekata

Skupština Srbije usvojila je novi Zakon o legalizaciji objekata krajem 2013.godine. Ovaj zakon omogućava naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekete koji su do 31.10.2013.godine bespravno izgrađeni, uz plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta lokalnim samoupravama.

Usvojenim amandmanom je utvrđeno da zahtev za legalizaciju može da podnese vlasnik koji je objekat izgradio bez dozvole do dana stupanja na snagu novog zakona. Prvobitno je Vlada bila predložila da se postupkom legalizacije naknadno izdaju građevinske i upotrebne dozvole za objekte izgrađene bez tih dozvola do 11. septembra 2009. i za koje je podnet zahtev za legalizaciju do 11. marta 2010. godine. Drugim amandmanom, koji je takođe usvojen, utvrđeno je da će oni koji su gradili bez dozvole od septembra 2009. moći da podnesu zahtev za legalizaciju u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona.

Legalizacija neće biti moguća za objekte izgrađene bez dozvole na zemljištu nepovoljnom za građenje kao što su klizišta i močvarno tlo, ako su ti objekti izgrađeni od materijala koji ne obezbeđuje njihovu trajnost i sigurnost ili su na površinama javne namene. Kako je predviđeno, neće moći da se legalizuju objekti izgrađeni bez dozvole u zoni prirodnog ili kulturnog dobra. Upotrebnu dozvolu izdavaće ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zahtev za legalizaciju treba da sadrži geodetski snimak i projekat objekta, dokaz o pravu korišćenja svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, kao i dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Jednica lokalne samouprave propisuje merila za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta koju vlasnik objekta izgrađenog bez dozvole plaća odjednom ili na jednake mesečne rate, na period koji ne može biti duži od 20 godina. Jedinice lokalne samouprave imaju rok od 30 dana da odgovore na zahteve za legalizaciju. Kazne za kršenje zakona kreću se od sto hiljada do tri miliona dinara. Procenjuje se da u Srbiji ima 1,3 miliona nelegalno izgrađenih objekata.

Ovde možete preuzeti zakon:

zakon o legalizacija objekataZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA