telefon face linkedin face g+
060/60-90-966
011/74-66-055

Upis prava svojine po posebnim uslovima

Upis prava svojine na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, omogućava upis objekata u katastar nepokretnosti po pojednostavljenoj proceduri. Ovo nije legalizacija, jer vlasnik ne stiče sva prava koja proističu iz Zakona o legalizaciji, ne plaća naknade koje proističu iz zakona o legalizaciji i ne pribavlja svu dokumentaciju potrebnu u procesu legalizacije.

Objekti koje jedan vlasnik može upisati na osnovu ovog zakona jesu porodični stambeni objekti do 300m2 neto korisne površine, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200m2 neto korisne površine, poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100m2, garaže do 30m2, vikend kuće (kuće za odmor) do 200m2, objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100m2, pomoćni i ekonomski objekti. Dokumentacija potrebna za upis prava svojine po posebnim uslovima:Objekti koje jedan vlasnik može upisati na osnovu ovog zakona jesu porodični stambeni objekti do 300m2 neto korisne površine, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200m2 neto korisne površine, poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100m2, garaže do 30m2, vikend kuće (kuće za odmor) do 200m2, objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100m2, pomoćni i ekonomski objekti. Dokumentacija potrebna za upis prava svojine po posebnim uslovima: Objekti koje jedan vlasnik može upisati na osnovu ovog zakona jesu porodični stambeni objekti do 300m2 neto korisne površine, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200m2 neto korisne površine, poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100m2, garaže do 30m2, vikend kuće (kuće za odmor) do 200m2, objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100m2, pomoćni i ekonomski objekti. Dokumentacija potrebna za upis prava svojine po posebnim uslovima je navedena u nastavku teksta:

Organ nadležan za upis prava svojine upisaće pravo svojine na objektu na osnovu najmanje dva dokaza, i to:

1) rešenja nadležnog organa kojim je utvrđen porez na imovinu na pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu;
2) izdatog računa za plaćanje naknade za komunalne usluge (voda, kanalizacija, čistoća i sl.);
3) izdatog računa za plaćanje električne energije, gasa i sl;
4) potvrda nadležnog inspekcijskog organa o vremenu izgradnje bespravno izgrađenog objekta;
5) obaveštenja nadležnog organa uprave o mogućnosti legalizacije objekta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje postupak legalizacije.

*Navedene dokaze pribavlja vlasnik.

Uz zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, odnosno delovima objekata, uz predhodne dokaze, dostavlja se i:

1) snimak objekta, urađen u preglednoj razmeri i overen od strane registrovanog izvođača radova geodetske struke, a koji sadrži: prikaz položaja katastarske parcele prema stranama sveta, oznaku katastarske parcele, snimljene sve bespravno izgrađene objekte na parceli sa upisanim dimenzijama osnove objekta, oznaku broja objekata po redosledu, spratnost i način korišćenja objekata za sve objekte na parceli i priloženim zapisnikom snimanja detalja
2) zapisnik o izvršenom uviđaju
3) po potrebi specifikacija posebnih delova objekta po etažama, sa priloženom skicom uz V-2 list koji sadrži podatke o posebnim fizičkim delovima zgrade

*Navedene dokumente izrađuje geodetski biro, koji angažuje vlasnik.

Vlasnik objekta koji je upisan po posebnim uslovima, može svoju nekretninu da stavi pod hipoteku, prenese na svoju decu i bude njen doživotni vlasnik, ali ne može da je otuđi tj. ne može se sudski overiti ugovor dok se ne legalizuje ili ne pribavi potvrda jedinice lokalne samouprave na čijoj tetitoriji je objekat sagrađen, da je vlasnik objekta uredio odnose u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Za više informacija možete preuzeti Zakon o upisu prava svojine po posebnim uslovima, pogledate izjavu nadleznog ministra ili se obratite našem Geodetskom birou.

Ovde možete preuzeti zakon:

zakon-geometar-legalizacijaZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZOLE